Nytt år – nya lagar

Sänkning av aktiekapitalet, förlängt anställningsskydd och krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag. Som vanligt bjuder nytt år på flera nya lagar.

1 januari 2020 träder flera nya lagar i kraft. För dig som företagare är det viktigt att känna till dem och tidningen Resultat ger dig ett axplock.

Sänkning av aktiekapitalet

Vid årsskiftet sänks kravet på lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor. För redan registrerade bolag blir det möjligt att minska sitt aktiekapital till 25 000 kronor.

Läs mer: Sänkt aktiekapital för privata aktiebolag

Sänkt reklamskatt

Skatten på annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent av beskattningsvärdet och beloppet för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor. Ändringarna är ett steg i avskaffandet av reklamskatten.

Avskaffad värnskatt

Den högsta marginalskatten på arbetsinkomster sänks med fem procentenheter.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som fyllt 65 år vid årets ingång. Grundavdraget höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 210 000 kronor och 1 400 000 kronor per år.

Ny reglering för tjänstepensionsföretag

Vissa lagar trädde i kraft redan innan årsskiftet. 15 december började en ny lag gällande tjänstepensionsföretag att gälla. Lagen gäller företag som endast erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar knutna till en anställning.

Nya momsregler inom EU

Kraven för momsfrihet vid EU-handel skärps. Säljaren måste kunna styrka att varor transporteras till ett annat EU-land för att få sälja utan moms till kunder inom EU.

Läs mer: Så påverkar EU:s nya momsregler dig

Krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag

För att få ta del av rut- och rotavdrag krävs elektronisk betalning för arbetet. Betalningen behöver innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

Höjd pensionsålder

Åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. När arbetstagaren fyllt 68 år kan arbetsgivaren säga upp denne utan saklig grund och genom ett förenklat uppsägningsförförande.

Läs mer: Beslut fattat om höjd pensionsålder

Höjda bötesstraff för företag

Maxbeloppet för företagsbot höjs från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor och de straffrättsliga sanktionerna mot företag skärps.

Läs mer: Skärpta straff för företag föreslås

Lättare att få klimatbonus

Definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs. Tanken är att det ska bli möjligt att få bonus även om bilen är inredd för exempelvis en hantverkare.Läs mer:Bredare definition öppnar för fler klimatbonusbilar