Så hanterar du momsen efter brexit

Framförhållning är bästa sättet att hantera brexit. Förändrade rutiner och ökad administration väntas. Skatterådgivaren Pia Hedberg delar med sig av sina bästa tips.

Storbritannien har lämnat EU och en övergångsperiod löper till och med 31 december 2020. Övergångsperioden kan förlängas med högst ett till två år. Ett sådant beslut måste dock fattas gemensamt av EU och Storbritannien före 1 juli 2020.

– Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Det innebär att du kan fortsätta hantera moms och punktskatter vid handel med företag och privatpersoner i Storbritannien på samma sätt som före brexit, säger Pia Hedberg, affärschef Skatt på Grant Thornton och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Efter övergångsperiodens slut gäller dock samma regler avseende moms och punktskatter för Storbritannien som vid handel med andra länder utanför EU. Eftersom det ännu är oklart exakt hur framtida avtal mellan EU och Storbritannien kommer att se ut bör du speciellt bevaka reglerna kring tullhantering av varor, transport samt lagerhållning av varor, rekommendar Pia Hedberg.

Med hennes hjälp listar tidningen Resultat några områden att vara särskilt uppmärksam på.

Import, export och tull

Försäljning av varor till Storbritannien som i dag redovisas som en EU- försäljning ska du efter övergångsperioden redovisa som export. Om du I stället förvärvar varor kommer du att behöva redovisa importmoms.

– Vi vet i dagsläget inte i detalj hur redovisningen kommer att gå till men det kommer sannolikt ställas krav på vissa tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export, betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter samt tillämpning av in- och utförselrestriktioner, säger Pia Hedberg.

Du kan också behöva olika tillstånd till exempel för att få importera eller exportera vissa varor. Det kan också bli aktuellt med tillstånd för vissa tullformaliteter som exempelvis aktiv och passiv förädling.

Eori-nummer

Om du inte tidigare handlat med länder utanför EU bör du nu förbereda dig och skaffa ett Eori-nummer. Eori står för ”Economic Operator Registration and Identification” och är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.

Se också till att du har tillgång till Tullverkets e-tjänster vilket förenklar dina kontakter med Tullverket. Kanske behöver du också ett tullombud?

Återbetalning av utländsk moms

Som svensk företagare kan du behöva betala moms i ett annat land för inköp du gör för den verksamhet som du bedriver i Sverige. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att få återbetalning av den utländska moms. Inom EU används ett elektroniskt ansökningsförfarande.

– Efter utträdet från EU kommer du dock inte längre att ha möjlighet att använda den elektroniska portalen för återbetalning av engelsk debiterad moms. Det kan exempelvis gälla kostnader för hotell och bränsle. Det kommer att bli krångligare att få tillbaka den utländska momsen då du måste ansöka om återbetalning hos HMRC i Storbritannien, säger Pia Hedberg.

Momsregler som inte längre kan tillämpas

Oavsett om det rör sig om handel med varor eller tjänster så får brexit effekt på den momsmässiga hanteringen i de flesta branscher.

I dag finns förenklingsregler rörande trepartshandel av varor. Efter utträdet kommer dessa regler inte längre att kunna tillämpas vid handel med Storbritannien.

– När du säljer vissa digitala tjänster inom EU ska du ta ut moms enligt de regler som gäller i det land där köparen finns. För att göra det lättare för dig att redovisa moms för sådan försäljning finns e-tjänsten Mini One Stop Shop (MOSS). I framtiden kommer du inte längre ha möjlighet att hantera försäljningar till privatpersoner i Storbritannien via MOSS. Sannolikt kommer du I stället att behöva momsregistrera dig i landet och fakturera med lokal moms, säger Pia Hedberg.

Inom EU kan du tillämpa vinstmarginalbeskattning vid försäljning av resetjänster. Du kan även använda vinstmarginalbeskattning vid köp och försäljning av begagnade varor, exempelvis bilar. Efter utträdet kommer inte längre vinstmarginalreglerna att kunna tillämpas. Det innebär att om du säljer researrangemang lokalt i Storbritannien kan du komma att behöva registrera dig för moms i landet och debitera lokal moms. Om du säljer begagnade bilar till kunder i Storbritannien kommer försäljningen I stället att betraktas som en export.

Viktigt med framförhållning och planering

Det absolut viktigaste är framförhållning. Om du som företagare inte redan planerat för en omställning är det hög tid att göra det nu. Många rutiner kommer att ändras vilket innebär ökad administration för dig och ditt företag. Fundera på konsekvenserna av ändringarna rörande moms, tullar och punktskatter och vilka effekter de medför i din verksamhet.

Det är viktigt att du ser över transaktionskedjor och varuflöden. Om du använder underleverantörer bör du säkerställa att leveranser sker i tid även efter att nytt tullförfarande har införts.

Momsrapporteringen kommer att behöva justeras. Det är därför viktigt att dina affärssystem är uppdaterade för att klara av den ändrade rapporteringen.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat