Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst

Styrelsearvode ska i normalfallet beskattas som inkomst av tjänst. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och ser därmed ingen anledning att ändra praxis.

2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som fått långtgående konsekvenser. Domen fastställde ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om att styrelsearvoden i normalfallet inte kan faktureras från eget aktiebolag utan ska beskattas som tjänst. Domen ledde till att Skatteverket ändrade sin praxis från 2009. Ändringen gällde både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet. Styrelsearvoden ska normalt beskattas i inkomstslaget tjänst.

Reglerna mötte en hel del kritik. Sommaren 2018 prövade Skatterättsnämnden på nytt frågan, och kom till slutsatsen att det inte fanns något skäl att frångå praxis. Slutsatsen var alltså densamma: inkomster från styrelseuppdrag ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst av ledamoten som uppfört uppdraget.

Det är det förhandsbeskedet som nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen, denna gång i plenum. Det innebär att samtliga justitieråd deltagit, något som är mycket ovanligt. Beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen är även denna gång att Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs.

Domstolen skriver att frågan om att ändra praxis uppkommit och att styrelseuppdrag genom rättspraxis som råder särbehandlas i förhållande till andra uppdrag av personlig karaktär. Domstolen konstaterar också att det inte behöver innebära att alla styrelseuppdrag ska behandlas på samma sätt, och att det går att anlägga olika synsätt på frågan om vem som ska beskattas för styrelseuppdraget.

”Oavsett hur man ser på den saken så kan det emellertid konstateras att presumtionen om beskattning hos ledamoten och som inkomst av tjänst har gällt sedan länge och får anses ha bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen relativt nyligen genom rättsfallet HFD 2017 ref.41.” skriver domstolen.

Rätten menar att det inte framkommit något som gör att en ändring av praxis framstår som angelägen. Skatterättsnämndens förhandsbesked fastställs därmed och i det här fallet ska styrelsearvodet beskattas som inkomst av tjänst. Rätten var inte enig vid beslutet.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Högsta förvaltningsdomstolen 3978-18

Skatterättsnämnden 107-17/D